Usługi

Lean Management

Nasze usługi polegają na zarządzaniu zmianą. Zmieniamy organizację i jej system motywacyjny, by realizowała postawione cele. Restrukturyzujemy całe przedsiębiorstwa lub wybrane obszary. Nasze rozwiązania bazują na Lean Management i są dostosowane do potrzeb klienta. Każdy z naszych projektów oparty jest o wskaźniki definiujące wymierne korzyści dla naszych klientów.  
 • Promujemy i skutecznie wprowadzamy schemat działania: audyt-plan-wdrożenie-audyt-plan-wdrożenie oparty na założeniach PDCA (Plan-Do-Check-Act).
 • Jeśli klient potrzebuje - pełnimy funkcje zarządcze w ramach Interim Management.
 • Nasze wdrożenia są połączone z szerokim programem szkoleń.
 

Model współpracy z nami opiera się na trzech filarach:

Idea - czyli wykorzystanie rozwiązań opartych na najskuteczniejszych koncepcjach zarządzania, wynikających z doświadczeń różnych branż, dostosowanych do potrzeb klientów i opracowanych wspólnie z nimi. Wdrożenie - czyli skuteczne i sprawne wdrożenie rozwiązań. Nie tylko mówimy, że coś należy wykonać, ale aktywnie uczestniczymy we wprowadzeniu zmian w firmie. Pracujemy razem z pracownikami klienta, dzięki czemu bardziej angażują się w nowe rozwiązania. Efekty - celem współpracy jest uzyskanie zaplanowanych, wymiernych efektów polegających m.in. na poprawie produktywności, zmniejszeniu poziomu zapasów czy poprawie jakości produktów. Lean Management to ciągłe doskonalenie się i eliminacja marnotrawstwa.  Nasze usługi obejmują procesy podstawowe:
 • identyfikacja potrzeb klienta,
 • marketing,
 • projektowanie i rozwój produktów/usług,
 • planowanie produkcji,
 • magazynowanie,
 • wysyłka i sprzedaż
oraz zarządcze:
 • zakupy,
 • zarządzanie infrastrukturą,
 • zarządzanie środowiskiem pracy,
 • zarządzanie zapisami i dokumentami.

Zgodnie z koncepcją Lean Management istnieje 7 rodzajów marnotrawstwa. Pomagamy klientom je wyeliminować:

 • Nadprodukcja - produkowanie za dużo, za szybko, za wcześnie w stosunku do potrzeb.
 • Zapasy - nadwyżkę surowców, zapasów produkcji w toku lub produktów gotowych.
 • Braki i błędy - produkowanie elementów, które nie spełniają wymagań technologicznych.
 • Zbyteczne przemieszczanie -przemieszczanie materiałów, wyposażenia, ludzi, które nie zwiększa wartości produktu.
 • Nadmierny ruch - wykonywanie operacji, które nie są konieczne do wytworzenia lub zmontowania produktu.
 • Nadmierne przetwarzanie - nadgorliwość, niepotrzebne operacje, które nie są wymagane przez klienta, np. nadawanie produktowi cech lepszych niż oczekuje klient.
 • Oczekiwanie - ludzie lub procesy czekają z powodu braku materiałów narzędzi, informacji.

Zanim zlikwidujemy marnotrawstwo musimy je zdefiniować. Wypracowana przez nas, unikalna metoda wdrożeniowa BDO HBC BI opiera się na fundamentalnych dla nas zasadach:

 • Wartość dodana - są tylko dwa rodzaje pracy. Jeden tworzy wartość produktu, drugi natomiast wspiera tych, którzy tworzą te wartość. Dlatego nasza metodologia jasno precyzuje wszystkie role i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.
 • Problemy są dobre - jedynym sposobem rozwiązania problemów jest ich zidentyfikowanie. Największym zagrożeniem dla procesu Lean Management jest ukrywanie problemów. Zgodnie z tą zasadą żadna osoba, która przedstawia i opisuje problemy nie może być za to karana.
 • Zatrudnienie – Lean Management nie oznacza redukcji zatrudnienia. Jego wdrożenie musi być celem dla wszystkich pracowników. Jeżeli zostaną zwolnieni ludzie, to proces ciągłego doskonalenia może zostać zatrzymany.
 • Zaangażowanie pracowników produkcyjnych - Lean Management opiera się na założeniu, że osoby bezpośrednio zaangażowane w proces produkcyjny mają największe możliwości, żeby wymyślić i wdrożyć innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność. Podstawą skutecznego wdrożenia Lean Management jest włączenie ich w cały proces zmiany.
 • Mierzalność wyników - jeśli pracownicy mają wspierać proces wdrożenia Lean Management muszą być odpowiednio traktowani i oceniani. Dlatego ich praca powinna być właściwie mierzona.

Wdrażane przez nas rozwiązania mają na celu osiągnięcie przez naszych klientów:

 • Zintegrowanego przepływu jednej sztuki wyrobu, niskiego poziomu zapasów oraz małych serii produkcyjnych wykonywanych dokładnie na czas.
 • Zdolności do zapobiegania zamiast popełniania błędów.
 • Produkcji według bieżących potrzeb, a nie zgodnie z mocami wytwórczymi czy możliwościami przerobowymi.
 • Organizacji pracy opartej na pracy zespołowej z elastycznymi operatorami maszyn i urządzeń oraz małą liczbą pracowników nadzoru.
 • Umiejętności dostrzeżenia potencjału tkwiącego w pracownikach, którzy stanowią źródło wiedzy na temat procesów produkcyjnych.
 • Zdolności do eliminowania działań nieprzynoszących wartości dodanej, nieplanowanych przestojów czy zmienności procesów
 • Integracji łańcucha dostaw na potrzeby produkcji poprzez ścisłą współpracę z dostawcami surowców oraz dystrybutorami i odbiorcami wyrobów.
 

Redukujemy nieefektywności, optymalizujemy zapasy, tworzymy wartość.

Jeśli są Państwo zainteresowani historią Lean Management oraz jego szczegółami - zapraszamy do naszej Bazy Wiedzy oraz na naszego Bloga.

Lean Office

to część Lean Management obejmująca działania administracyjne przedsiębiorstwa. Oznacza takie zarządzanie procesami biurowymi, by zdefiniować i zlikwidować nieefektywne procesy, a pozostałe nieustanne doskonalić. 0st9yhngses-benjamin-child Wdrażając Lean Office wiemy, że kultura pracy administracyjnej jest różna od obszarów typowo produkcyjnych. Często obok oficjalnej struktury organizacyjnej istnieje mniej formalny system działania. To powoduje, że kładziemy nacisk na określenie rzeczywistych ról i zadań poszczególnych stanowisk. Wiemy, że zmiany w procesach administracyjnych są łatwiejsze i tańsze do wdrożenia niż w przypadku części produkcyjnej przedsiębiorstwa, ale identyfikacja marnotrawstwa jest o wiele trudniejsza. Realizacja procesów administracyjnych (np. przygotowanie oferty, reklamacje, itp.) wymaga aktywności co najmniej kilku pracowników (w różnych komórkach). Może to utrudniać identyfikację problemów, a w konsekwencji wyeliminowanie nieefektywności.

Nasze usługi Lean Office obejmują:

 • Precyzyjną definicję wartości dostarczanej końcowemu klientowi administracji.
 • Określenie działań, które dostarczają tę wartość poprzez analizę mapy strumienia wartości, a w efekcie wyeliminowanie wszystkich zbędnych działań.
 • Właściwą organizację procesów pozwalającą na unikanie przestojów oraz odpowiednie zarządzanie informacją w ramach całego przedsiębiorstwa.
 • Stworzenie warunków dla pracowników, by koncentrowali się na eliminacji strat i nieefektywności.
 • Szkolenie pracowników nie tylko w wykonywaniu powierzonych im zadań, ale również w umiejętności samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów.

Wdrażając rozwiązania Lean Office opieramy się na wypracowanej przez nas w ciągu wielu lat metodologii postępowania. Kierujemy się zbiorem fundamentalnych dla nas zasad:

 • Wartość dodana - są tylko dwa rodzaje pracy. Jeden tworzy wartość produktu, drugi natomiast wspiera tych, którzy tworzą te wartość. Dlatego nasza metodologia jasno precyzuje wszystkie role i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.
 • Problemy są dobre - jedynym sposobem rozwiązania problemów jest ich zidentyfikowanie. Największym zagrożeniem dla procesu Lean Management jest ukrywanie problemów. Zgodnie z tą zasadą żadna osoba, która przedstawia i opisuje problemy nie może być za to karana.
 • Zatrudnienie – Lean Management nie oznacza redukcji zatrudnienia. Jego wdrożenie musi być celem dla wszystkich pracownikó Jeżeli zostaną zwolnieni ludzie, to proces ciągłego doskonalenia może zostać zatrzymany.
 • Zaangażowanie pracowników produkcyjnych - Lean Management opiera się na założeniu, że osoby bezpośrednio zaangażowane w procesy administracyjne mają największe możliwości, żeby wymyślić i wdrożyć innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność. Podstawą skutecznego wdrożenia Lean Management jest włączenie ich w cały proces zmiany.
 • Mierzalność wyników - jeśli pracownicy mają wspierać proces wdrożenia Lean Management muszą być odpowiednio traktowani i oceniani. Dlatego ich praca powinna być właściwie mierzona.
Marnotrawstwo w usługach i procesach biurowych jest często trudne do identyfikacji. Jeśli chodzi o standardowy zestaw 8 typów strat to w przypadku procesów biurowych możemy je scharakteryzować w następujący sposób:
 1. nadprodukcja – produkowanie większej ilości informacji lub usług niż są potrzebne lub wkrótce potrzebne przez klienta, przykłady:
  1. przygotowywanie zbyt szczegółowych raportów niż jest to konieczne
  2. zbyt szczegółowe planowanie
  3. planowanie finansowe na zbyt długi okres w przyszłości
 2. zapasy – wszystko co zostało przygotowane w nadmiarze w porównaniu do procesu zorganizowanego jako przepływ jednej sztuki lub partii, przykłady:
  1. księgowanie faktur raz w tygodniu
  2. przeprowadzanie ocen okresowych wszystkich pracowników w tym samym czasie
 3. braki i błędy – wszelkie działania mające na celu skorygowanie błędów lub uzupełnienie braków, przykłady:
  1. poprawienie błędnie wprowadzonego zamówienia
  2. zatrudnienie niewłaściwego pracownika, nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji
 1. nadmierne przetwarzanie – działanie zajmujące więcej czasu niż powinno, działania, procesy nie dodające wartości z punktu widzenia klienta końcowego, przykłady:
  1. proces budżetowania przedsiębiorstwa (nie dodaje wartości z punktu widzenia klienta końcowego a wartość dla odbiorców wewnętrznych jest wątpliwa)
  2. zbyt długie spotkania
  3. zadawanie klientowi wielokrotnie tych samych pytań
 2. nadmierny ruch – przemieszczanie się personelu biurowego lub zaangażowanego w procesy usługowe, przykłady:
  1. przemieszczanie się do archiwum, centralnej drukarki, faksu
  2. pielęgniarki chodzące po lekarstwa, sprzęt medyczny
 3. transport międzyoperacyjny – przemieszczanie informacji lub materiałów, przykłady:
  1. wysyłanie maili
  2. przekazywanie dokumentacji do innego pracownika
 4. oczekiwanie – oczekiwanie klienta lub informacji na proces, przykłady:
  1. oczekiwanie na podjęcie decyzji
  2. oczekiwanie na rozwiązanie problemu
  3. oczekiwanie na reakcję systemu informatycznego
 5. nieefektywne wykorzystanie pracowników – niewykorzystywanie w pełni lub we właściwy sposób zdolności i kompetencji pracowników, przykłady:
  1. zbyt ograniczona delegacja odpowiedzialności
  2. nieefektywne szkolenie wewnętrzne

Zobacz także:

   

Interim Management

to dostarczanie efektywnych rozwiązań biznesowych przez niezależny zarząd lub managerów wyższego szczebla w założonym z góry i skończonym czasie. Takie kompleksowe rozwiązania mogą obejmować zmiany organizacyjne, doskonalenie biznesu, zarządzanie kryzysowe czy rozwój strategii. 0st9yhngses-benjamin-child Inna definicja Interim Management mówi o tym, że jest to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku - w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu (źródło: www.stowarzyszenieim.org). Interim Managerowie to wysoko wykwalifikowani eksperci, którzy bez stałego zatrudnienia przeprowadzają organizację przez okres zmian i transformacji. Praca Interim Managerów polega na doradztwie, planowaniu, wdrażaniu szeroko pojętych zmian strategicznych i taktycznych. Istotnym aspektem pracy interim managerów jest kompleksowe spojrzenie na organizację bądź jej poszczególne obszary oraz wprowadzanie odpowiednich modyfikacji do kultury organizacyjnej danej firmy. Niezwykle istotne są też kompetencję miękkie, o wiedzy i doświadczeniu praktycznym nie wspominając. Główne korzyści, które uzyskuje firma zatrudniając Interim Managera to:
 • gwarancja osiągnięcia zamierzonego rezultatu oparta na doświadczeniu i sprawdzonych wzorcach,
 • sprawne i terminowe osiągnięcie zamierzonej korzyści wynikające z charakteru kontraktu czasowego,
 • optymalne koszty dla kontraktu czasowego z określonym rezultatem,
 • pozyskanie dla organizacji wiedzy i doświadczenia, które rozwiną jej potencjał na przyszłość.
Formuła Interim Management zazwyczaj jest stosowana w przypadku rozwiązywania nietypowych i niestandardowych problemów w jakich znalazła się organizacja. W praktyce definicja ta zbliża formułę interim managementu do formy pośredniej pomiędzy kontraktem managerskim a umową o dzieło, przy czym dziełem tym jest konkretny efekt biznesowy osiągnięty w krótkim, najczęściej kilkumiesięcznym okresie. Obecnie rynek IM w krajach rozwiniętych takich jak Holandia, Wielka Brytania czy Niemcy szacowany jest w dziesiątkach tysięcy osób. Tylko w Wielkiej Brytanii wielkość rynku IM szacowana jest na 1,5 mld funtów. Doświadczenie rynku brytyjskiego pokazuje, że początkowi kryzysu gospodarczego zawsze towarzyszył skokowy wzrost liczby Interim Managerów na rynku. Powody są bardzo proste i logiczne:
 • Więcej wolnych managerów na rynku również tych pozbawionych swoich miejsc pracy,
 • Potrzeba wdrażania zmian w firmach, najlepiej przez managerów, którzy już mają doświadczenie i sukcesy w tym zakresie,
 • Interim Manager jest dla firmy kosztem zmiennym a nie stałym – w trudnych czasach firmy to preferują.
W przypadku Polski rynek Interim Managementu oceniany jest na kilkaset osób praktykujących tę formułę pracy oraz na kilka tysięcy osób rozważających rozpoczęcie funkcjonowania w tej formule.

Literatura uzupełniająca:

 • "Metodyka Interim Management",Warszawa, listopad 2014

Zobacz także:

1000x200_szkoleniaOferta szkoleniowa BDO HBC BI bazuje na szerokiej wiedzy i doświadczeniu, które codziennie budujemy na prowadzonych projektach doradczych. Ich ważną cechą jest skupienie się na praktycznych korzyściach z prowadzonych szkoleń i oparcie się na najlepszych i sprawdzonych wzorcach przy ich organizacji. Wszystkie oferowane przez nas moduły zostały opracowane, wystandaryzowane oraz są ciągle rozwijane podczas realizowanych przez BDO HBC BI projektów doradczych. Wykładający trenerzy są równocześnie praktykami pracującymi jako konsultanci-wdrożeniowcy, ponadto wszyscy trenerzy przeszli czterostopniowy proces certyfikacji wewnętrznej.

"Szkolenie jest jednym z kluczowych narzędzi zmiany kultury organizacyjnej" 

Jarosław Sobkowiak, prezes BDO HBC BI


Terminy szkoleń

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Zapisy
TWI 7 czerwca 2018 Wrocław Zapisz się teraz
TPM - Produktywne Utrzymanie Ruchu 7 czerwca 2018 Wrocław Zapisz się teraz
Lean office 8 czerwca 2018 Katowice Zapisz się teraz
Siedem podstawowych narzędzi kontroli jakości - 7QC 14 czerwca 2018 Wrocław Zapisz się teraz
Zarządzanie zmianą 14 czerwca 2018 Katowice Zapisz się teraz
Wprowadzenie do mapowania strumienia wartości 15 czerwca 2018 Wrocław Zapisz się teraz
System Pull 29 czerwca 2018 Katowice Zapisz się teraz

Na bazie naszych doświadczeń przygotowaliśmy także kompletny program szkoleń dla kadry zarządzającej:

AKADEMIA LIDERÓW PRODUKCJI 


Dlaczego warto szkolić się z BDO HBC BI? Ponieważ nasze szkolenia:

 • realizowane są jako szkolenia otwarte lub szkolenia na zamówienie,
 • w przypadku szkoleń na zamówienie program szkoleniowy jest dostosowywany do potrzeb Klienta z uwzględnieniem pełnej palety szkoleń realizowanych przez Grupę BDO,
 • są realizowane przez doświadczonych, certyfikowanych trenerów, uczestniczących w projektach wdrożeniowych BDO HBC BI,
 • zostały sprawdzone i są cały czas rozwijane w odpowiedzi na potrzeby praktyczne występujące podczas rzeczywistych prac wdrożeniowych,
 • są realizowane wg najlepszych wzorców na każdym etapie szkolenia,
 • są realizowane w dogodnych lokalizacjach we biurach BDO w Polsce,
 • są ciągle rozwijane zarówno pod względem zakresu tematycznego jak i jakości szkoleń w taki sposób aby skutecznie reagować na potrzeby uczestników.

Sylwetki prelegentów i trenerów

Jarosław SobkowiakJarosław Sobkowiak/Prezes zarządu

Jest współzałożycielem firmy. Członek Society of Manufacturing Engineers. Makler papierów wartościowych. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Realizował projekty doradcze dla funduszu venture capital – MCI Management S.A., był odpowiedzialny za pozyskanie finansowania i wprowadzenie spółki do publicznego obrotu. W HBC odpowiada za rozwój biznesu, a także bezpośrednio nadzoruje realizację projektów wdrożeniowych. Przeprowadził wiele projektów reorganizacyjnych i wdrożeniowych m.in. dla spółek działających w przemyśle maszynowym, remontowo-produkcyjnym, przemyśle lekkim, branży FMCG. Jego głównymi klientami są Tarczyński S.A., Grupa Kopex oraz Bumar S.A. Ponadto współpracował jako tłumacz i redaktor naukowy z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press.

MG_6946scalone_03Karol Kalnik / Trener wewnętrzny

Absolwent Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu, na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w ramach specjalizacji – zarządzania jakością i technologią produkcji. Zdobywał doświadczenie pracując przez 10 lat w branży motoryzacyjnej, na stanowiskach dozoru obszarów produkcyjnych, trenera i koordynatora kluczowych zagadnień systemu GM GMS (Globalnego systemu produkcji General Motors – opartego na filozofii Lean Manufacturing). Specjalista z zakresu zarządzania jakością, pracy standaryzowanej oraz systemów ciągłego doskonalenia. Obecnie realizuje projekty wdrożeniowe jako: konsultant, trener wewnętrzny i wykładowca – narzędzi systemu Lean Manufacturing, na kursach i warsztatach tematycznych.

Łukasz MarzecŁukasz Marzec / Partner

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzanie produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada także tytuł MBA, który uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego. Pracował w koncernach motoryzacyjnych. Był odpowiedzialny za zarządzanie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistycznych. W BDO HBC BI odpowiada za projekty reorganizacyjne w oparciu o metodologię Lean Manufacturing spółek z sektora maszynowego, budowlanego, produkcyjnego oraz przemysłu lekkiego. Odpowiada także za procesy reorganizacyjne. Pełnił funkcje kierownicze w firmach klientów.

phpThumb_generated_thumbnailpng (5)Adam Stopiński / Specjalista Lean

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na AGH w Krakowie. Dodatkowo ukończył kursy optymalizacji procesów oraz doskonalenia jakości wg Lean Six Sigma. Pracował także w przemyśle ciężkim oraz samochodowym. W BDO HBC BI jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów poprawy i wzrostu efektywności linii produkcyjnych. Prowadził wiele projektów, których efektem była redukcja zidentyfikowanych strat.

Lean Management

Nasze usługi polegają na zarządzaniu zmianą. Zmieniamy organizację i jej system motywacyjny, by realizowała postawione cele. Restrukturyzujemy całe przedsiębiorstwa lub wybrane obszary. Nasze rozwiązania bazują na Lean Management i są dostosowane do potrzeb klienta. Każdy z naszych projektów oparty jest o wskaźniki definiujące wymierne korzyści dla naszych klientów.  
 • Promujemy i skutecznie wprowadzamy schemat działania: audyt-plan-wdrożenie-audyt-plan-wdrożenie oparty na założeniach PDCA (Plan-Do-Check-Act).
 • Jeśli klient potrzebuje - pełnimy funkcje zarządcze w ramach Interim Management.
 • Nasze wdrożenia są połączone z szerokim programem szkoleń.
 

Model współpracy z nami opiera się na trzech filarach:

Idea - czyli wykorzystanie rozwiązań opartych na najskuteczniejszych koncepcjach zarządzania, wynikających z doświadczeń różnych branż, dostosowanych do potrzeb klientów i opracowanych wspólnie z nimi. Wdrożenie - czyli skuteczne i sprawne wdrożenie rozwiązań. Nie tylko mówimy, że coś należy wykonać, ale aktywnie uczestniczymy we wprowadzeniu zmian w firmie. Pracujemy razem z pracownikami klienta, dzięki czemu bardziej angażują się w nowe rozwiązania. Efekty - celem współpracy jest uzyskanie zaplanowanych, wymiernych efektów polegających m.in. na poprawie produktywności, zmniejszeniu poziomu zapasów czy poprawie jakości produktów. Lean Management to ciągłe doskonalenie się i eliminacja marnotrawstwa.  Nasze usługi obejmują procesy podstawowe:
 • identyfikacja potrzeb klienta,
 • marketing,
 • projektowanie i rozwój produktów/usług,
 • planowanie produkcji,
 • magazynowanie,
 • wysyłka i sprzedaż
oraz zarządcze:
 • zakupy,
 • zarządzanie infrastrukturą,
 • zarządzanie środowiskiem pracy,
 • zarządzanie zapisami i dokumentami.

Zgodnie z koncepcją Lean Management istnieje 7 rodzajów marnotrawstwa. Pomagamy klientom je wyeliminować:

 • Nadprodukcja - produkowanie za dużo, za szybko, za wcześnie w stosunku do potrzeb.
 • Zapasy - nadwyżkę surowców, zapasów produkcji w toku lub produktów gotowych.
 • Braki i błędy - produkowanie elementów, które nie spełniają wymagań technologicznych.
 • Zbyteczne przemieszczanie -przemieszczanie materiałów, wyposażenia, ludzi, które nie zwiększa wartości produktu.
 • Nadmierny ruch - wykonywanie operacji, które nie są konieczne do wytworzenia lub zmontowania produktu.
 • Nadmierne przetwarzanie - nadgorliwość, niepotrzebne operacje, które nie są wymagane przez klienta, np. nadawanie produktowi cech lepszych niż oczekuje klient.
 • Oczekiwanie - ludzie lub procesy czekają z powodu braku materiałów narzędzi, informacji.

Zanim zlikwidujemy marnotrawstwo musimy je zdefiniować. Wypracowana przez nas, unikalna metoda wdrożeniowa BDO HBC BI opiera się na fundamentalnych dla nas zasadach:

 • Wartość dodana - są tylko dwa rodzaje pracy. Jeden tworzy wartość produktu, drugi natomiast wspiera tych, którzy tworzą te wartość. Dlatego nasza metodologia jasno precyzuje wszystkie role i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.
 • Problemy są dobre - jedynym sposobem rozwiązania problemów jest ich zidentyfikowanie. Największym zagrożeniem dla procesu Lean Management jest ukrywanie problemów. Zgodnie z tą zasadą żadna osoba, która przedstawia i opisuje problemy nie może być za to karana.
 • Zatrudnienie – Lean Management nie oznacza redukcji zatrudnienia. Jego wdrożenie musi być celem dla wszystkich pracowników. Jeżeli zostaną zwolnieni ludzie, to proces ciągłego doskonalenia może zostać zatrzymany.
 • Zaangażowanie pracowników produkcyjnych - Lean Management opiera się na założeniu, że osoby bezpośrednio zaangażowane w proces produkcyjny mają największe możliwości, żeby wymyślić i wdrożyć innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność. Podstawą skutecznego wdrożenia Lean Management jest włączenie ich w cały proces zmiany.
 • Mierzalność wyników - jeśli pracownicy mają wspierać proces wdrożenia Lean Management muszą być odpowiednio traktowani i oceniani. Dlatego ich praca powinna być właściwie mierzona.

Wdrażane przez nas rozwiązania mają na celu osiągnięcie przez naszych klientów:

 • Zintegrowanego przepływu jednej sztuki wyrobu, niskiego poziomu zapasów oraz małych serii produkcyjnych wykonywanych dokładnie na czas.
 • Zdolności do zapobiegania zamiast popełniania błędów.
 • Produkcji według bieżących potrzeb, a nie zgodnie z mocami wytwórczymi czy możliwościami przerobowymi.
 • Organizacji pracy opartej na pracy zespołowej z elastycznymi operatorami maszyn i urządzeń oraz małą liczbą pracowników nadzoru.
 • Umiejętności dostrzeżenia potencjału tkwiącego w pracownikach, którzy stanowią źródło wiedzy na temat procesów produkcyjnych.
 • Zdolności do eliminowania działań nieprzynoszących wartości dodanej, nieplanowanych przestojów czy zmienności procesów
 • Integracji łańcucha dostaw na potrzeby produkcji poprzez ścisłą współpracę z dostawcami surowców oraz dystrybutorami i odbiorcami wyrobów.
 

Redukujemy nieefektywności, optymalizujemy zapasy, tworzymy wartość.

Jeśli są Państwo zainteresowani historią Lean Management oraz jego szczegółami - zapraszamy do naszej Bazy Wiedzy oraz na naszego Bloga.

Lean Office

to część Lean Management obejmująca działania administracyjne przedsiębiorstwa. Oznacza takie zarządzanie procesami biurowymi, by zdefiniować i zlikwidować nieefektywne procesy, a pozostałe nieustanne doskonalić. 0st9yhngses-benjamin-child Wdrażając Lean Office wiemy, że kultura pracy administracyjnej jest różna od obszarów typowo produkcyjnych. Często obok oficjalnej struktury organizacyjnej istnieje mniej formalny system działania. To powoduje, że kładziemy nacisk na określenie rzeczywistych ról i zadań poszczególnych stanowisk. Wiemy, że zmiany w procesach administracyjnych są łatwiejsze i tańsze do wdrożenia niż w przypadku części produkcyjnej przedsiębiorstwa, ale identyfikacja marnotrawstwa jest o wiele trudniejsza. Realizacja procesów administracyjnych (np. przygotowanie oferty, reklamacje, itp.) wymaga aktywności co najmniej kilku pracowników (w różnych komórkach). Może to utrudniać identyfikację problemów, a w konsekwencji wyeliminowanie nieefektywności.

Nasze usługi Lean Office obejmują:

 • Precyzyjną definicję wartości dostarczanej końcowemu klientowi administracji.
 • Określenie działań, które dostarczają tę wartość poprzez analizę mapy strumienia wartości, a w efekcie wyeliminowanie wszystkich zbędnych działań.
 • Właściwą organizację procesów pozwalającą na unikanie przestojów oraz odpowiednie zarządzanie informacją w ramach całego przedsiębiorstwa.
 • Stworzenie warunków dla pracowników, by koncentrowali się na eliminacji strat i nieefektywności.
 • Szkolenie pracowników nie tylko w wykonywaniu powierzonych im zadań, ale również w umiejętności samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów.

Wdrażając rozwiązania Lean Office opieramy się na wypracowanej przez nas w ciągu wielu lat metodologii postępowania. Kierujemy się zbiorem fundamentalnych dla nas zasad:

 • Wartość dodana - są tylko dwa rodzaje pracy. Jeden tworzy wartość produktu, drugi natomiast wspiera tych, którzy tworzą te wartość. Dlatego nasza metodologia jasno precyzuje wszystkie role i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.
 • Problemy są dobre - jedynym sposobem rozwiązania problemów jest ich zidentyfikowanie. Największym zagrożeniem dla procesu Lean Management jest ukrywanie problemów. Zgodnie z tą zasadą żadna osoba, która przedstawia i opisuje problemy nie może być za to karana.
 • Zatrudnienie – Lean Management nie oznacza redukcji zatrudnienia. Jego wdrożenie musi być celem dla wszystkich pracownikó Jeżeli zostaną zwolnieni ludzie, to proces ciągłego doskonalenia może zostać zatrzymany.
 • Zaangażowanie pracowników produkcyjnych - Lean Management opiera się na założeniu, że osoby bezpośrednio zaangażowane w procesy administracyjne mają największe możliwości, żeby wymyślić i wdrożyć innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność. Podstawą skutecznego wdrożenia Lean Management jest włączenie ich w cały proces zmiany.
 • Mierzalność wyników - jeśli pracownicy mają wspierać proces wdrożenia Lean Management muszą być odpowiednio traktowani i oceniani. Dlatego ich praca powinna być właściwie mierzona.
Marnotrawstwo w usługach i procesach biurowych jest często trudne do identyfikacji. Jeśli chodzi o standardowy zestaw 8 typów strat to w przypadku procesów biurowych możemy je scharakteryzować w następujący sposób:
 1. nadprodukcja – produkowanie większej ilości informacji lub usług niż są potrzebne lub wkrótce potrzebne przez klienta, przykłady:
  1. przygotowywanie zbyt szczegółowych raportów niż jest to konieczne
  2. zbyt szczegółowe planowanie
  3. planowanie finansowe na zbyt długi okres w przyszłości
 2. zapasy – wszystko co zostało przygotowane w nadmiarze w porównaniu do procesu zorganizowanego jako przepływ jednej sztuki lub partii, przykłady:
  1. księgowanie faktur raz w tygodniu
  2. przeprowadzanie ocen okresowych wszystkich pracowników w tym samym czasie
 3. braki i błędy – wszelkie działania mające na celu skorygowanie błędów lub uzupełnienie braków, przykłady:
  1. poprawienie błędnie wprowadzonego zamówienia
  2. zatrudnienie niewłaściwego pracownika, nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji
 1. nadmierne przetwarzanie – działanie zajmujące więcej czasu niż powinno, działania, procesy nie dodające wartości z punktu widzenia klienta końcowego, przykłady:
  1. proces budżetowania przedsiębiorstwa (nie dodaje wartości z punktu widzenia klienta końcowego a wartość dla odbiorców wewnętrznych jest wątpliwa)
  2. zbyt długie spotkania
  3. zadawanie klientowi wielokrotnie tych samych pytań
 2. nadmierny ruch – przemieszczanie się personelu biurowego lub zaangażowanego w procesy usługowe, przykłady:
  1. przemieszczanie się do archiwum, centralnej drukarki, faksu
  2. pielęgniarki chodzące po lekarstwa, sprzęt medyczny
 3. transport międzyoperacyjny – przemieszczanie informacji lub materiałów, przykłady:
  1. wysyłanie maili
  2. przekazywanie dokumentacji do innego pracownika
 4. oczekiwanie – oczekiwanie klienta lub informacji na proces, przykłady:
  1. oczekiwanie na podjęcie decyzji
  2. oczekiwanie na rozwiązanie problemu
  3. oczekiwanie na reakcję systemu informatycznego
 5. nieefektywne wykorzystanie pracowników – niewykorzystywanie w pełni lub we właściwy sposób zdolności i kompetencji pracowników, przykłady:
  1. zbyt ograniczona delegacja odpowiedzialności
  2. nieefektywne szkolenie wewnętrzne

Zobacz także:

   

Interim Management

to dostarczanie efektywnych rozwiązań biznesowych przez niezależny zarząd lub managerów wyższego szczebla w założonym z góry i skończonym czasie. Takie kompleksowe rozwiązania mogą obejmować zmiany organizacyjne, doskonalenie biznesu, zarządzanie kryzysowe czy rozwój strategii. 0st9yhngses-benjamin-child Inna definicja Interim Management mówi o tym, że jest to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku - w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu (źródło: www.stowarzyszenieim.org). Interim Managerowie to wysoko wykwalifikowani eksperci, którzy bez stałego zatrudnienia przeprowadzają organizację przez okres zmian i transformacji. Praca Interim Managerów polega na doradztwie, planowaniu, wdrażaniu szeroko pojętych zmian strategicznych i taktycznych. Istotnym aspektem pracy interim managerów jest kompleksowe spojrzenie na organizację bądź jej poszczególne obszary oraz wprowadzanie odpowiednich modyfikacji do kultury organizacyjnej danej firmy. Niezwykle istotne są też kompetencję miękkie, o wiedzy i doświadczeniu praktycznym nie wspominając. Główne korzyści, które uzyskuje firma zatrudniając Interim Managera to:
 • gwarancja osiągnięcia zamierzonego rezultatu oparta na doświadczeniu i sprawdzonych wzorcach,
 • sprawne i terminowe osiągnięcie zamierzonej korzyści wynikające z charakteru kontraktu czasowego,
 • optymalne koszty dla kontraktu czasowego z określonym rezultatem,
 • pozyskanie dla organizacji wiedzy i doświadczenia, które rozwiną jej potencjał na przyszłość.
Formuła Interim Management zazwyczaj jest stosowana w przypadku rozwiązywania nietypowych i niestandardowych problemów w jakich znalazła się organizacja. W praktyce definicja ta zbliża formułę interim managementu do formy pośredniej pomiędzy kontraktem managerskim a umową o dzieło, przy czym dziełem tym jest konkretny efekt biznesowy osiągnięty w krótkim, najczęściej kilkumiesięcznym okresie. Obecnie rynek IM w krajach rozwiniętych takich jak Holandia, Wielka Brytania czy Niemcy szacowany jest w dziesiątkach tysięcy osób. Tylko w Wielkiej Brytanii wielkość rynku IM szacowana jest na 1,5 mld funtów. Doświadczenie rynku brytyjskiego pokazuje, że początkowi kryzysu gospodarczego zawsze towarzyszył skokowy wzrost liczby Interim Managerów na rynku. Powody są bardzo proste i logiczne:
 • Więcej wolnych managerów na rynku również tych pozbawionych swoich miejsc pracy,
 • Potrzeba wdrażania zmian w firmach, najlepiej przez managerów, którzy już mają doświadczenie i sukcesy w tym zakresie,
 • Interim Manager jest dla firmy kosztem zmiennym a nie stałym – w trudnych czasach firmy to preferują.
W przypadku Polski rynek Interim Managementu oceniany jest na kilkaset osób praktykujących tę formułę pracy oraz na kilka tysięcy osób rozważających rozpoczęcie funkcjonowania w tej formule.

Literatura uzupełniająca:

 • "Metodyka Interim Management",Warszawa, listopad 2014

Zobacz także:

1000x200_szkoleniaOferta szkoleniowa BDO HBC BI bazuje na szerokiej wiedzy i doświadczeniu, które codziennie budujemy na prowadzonych projektach doradczych. Ich ważną cechą jest skupienie się na praktycznych korzyściach z prowadzonych szkoleń i oparcie się na najlepszych i sprawdzonych wzorcach przy ich organizacji. Wszystkie oferowane przez nas moduły zostały opracowane, wystandaryzowane oraz są ciągle rozwijane podczas realizowanych przez BDO HBC BI projektów doradczych. Wykładający trenerzy są równocześnie praktykami pracującymi jako konsultanci-wdrożeniowcy, ponadto wszyscy trenerzy przeszli czterostopniowy proces certyfikacji wewnętrznej.

"Szkolenie jest jednym z kluczowych narzędzi zmiany kultury organizacyjnej" 

Jarosław Sobkowiak, prezes BDO HBC BI


Terminy szkoleń

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Zapisy
TWI 7 czerwca 2018 Wrocław Zapisz się teraz
TPM - Produktywne Utrzymanie Ruchu 7 czerwca 2018 Wrocław Zapisz się teraz
Lean office 8 czerwca 2018 Katowice Zapisz się teraz
Siedem podstawowych narzędzi kontroli jakości - 7QC 14 czerwca 2018 Wrocław Zapisz się teraz
Zarządzanie zmianą 14 czerwca 2018 Katowice Zapisz się teraz
Wprowadzenie do mapowania strumienia wartości 15 czerwca 2018 Wrocław Zapisz się teraz
System Pull 29 czerwca 2018 Katowice Zapisz się teraz

Na bazie naszych doświadczeń przygotowaliśmy także kompletny program szkoleń dla kadry zarządzającej:

AKADEMIA LIDERÓW PRODUKCJI 


Dlaczego warto szkolić się z BDO HBC BI? Ponieważ nasze szkolenia:

 • realizowane są jako szkolenia otwarte lub szkolenia na zamówienie,
 • w przypadku szkoleń na zamówienie program szkoleniowy jest dostosowywany do potrzeb Klienta z uwzględnieniem pełnej palety szkoleń realizowanych przez Grupę BDO,
 • są realizowane przez doświadczonych, certyfikowanych trenerów, uczestniczących w projektach wdrożeniowych BDO HBC BI,
 • zostały sprawdzone i są cały czas rozwijane w odpowiedzi na potrzeby praktyczne występujące podczas rzeczywistych prac wdrożeniowych,
 • są realizowane wg najlepszych wzorców na każdym etapie szkolenia,
 • są realizowane w dogodnych lokalizacjach we biurach BDO w Polsce,
 • są ciągle rozwijane zarówno pod względem zakresu tematycznego jak i jakości szkoleń w taki sposób aby skutecznie reagować na potrzeby uczestników.

Sylwetki prelegentów i trenerów

Jarosław SobkowiakJarosław Sobkowiak/Prezes zarządu

Jest współzałożycielem firmy. Członek Society of Manufacturing Engineers. Makler papierów wartościowych. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Realizował projekty doradcze dla funduszu venture capital – MCI Management S.A., był odpowiedzialny za pozyskanie finansowania i wprowadzenie spółki do publicznego obrotu. W HBC odpowiada za rozwój biznesu, a także bezpośrednio nadzoruje realizację projektów wdrożeniowych. Przeprowadził wiele projektów reorganizacyjnych i wdrożeniowych m.in. dla spółek działających w przemyśle maszynowym, remontowo-produkcyjnym, przemyśle lekkim, branży FMCG. Jego głównymi klientami są Tarczyński S.A., Grupa Kopex oraz Bumar S.A. Ponadto współpracował jako tłumacz i redaktor naukowy z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press.

MG_6946scalone_03Karol Kalnik / Trener wewnętrzny

Absolwent Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu, na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w ramach specjalizacji – zarządzania jakością i technologią produkcji. Zdobywał doświadczenie pracując przez 10 lat w branży motoryzacyjnej, na stanowiskach dozoru obszarów produkcyjnych, trenera i koordynatora kluczowych zagadnień systemu GM GMS (Globalnego systemu produkcji General Motors – opartego na filozofii Lean Manufacturing). Specjalista z zakresu zarządzania jakością, pracy standaryzowanej oraz systemów ciągłego doskonalenia. Obecnie realizuje projekty wdrożeniowe jako: konsultant, trener wewnętrzny i wykładowca – narzędzi systemu Lean Manufacturing, na kursach i warsztatach tematycznych.

Łukasz MarzecŁukasz Marzec / Partner

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzanie produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada także tytuł MBA, który uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego. Pracował w koncernach motoryzacyjnych. Był odpowiedzialny za zarządzanie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistycznych. W BDO HBC BI odpowiada za projekty reorganizacyjne w oparciu o metodologię Lean Manufacturing spółek z sektora maszynowego, budowlanego, produkcyjnego oraz przemysłu lekkiego. Odpowiada także za procesy reorganizacyjne. Pełnił funkcje kierownicze w firmach klientów.

phpThumb_generated_thumbnailpng (5)Adam Stopiński / Specjalista Lean

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na AGH w Krakowie. Dodatkowo ukończył kursy optymalizacji procesów oraz doskonalenia jakości wg Lean Six Sigma. Pracował także w przemyśle ciężkim oraz samochodowym. W BDO HBC BI jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów poprawy i wzrostu efektywności linii produkcyjnych. Prowadził wiele projektów, których efektem była redukcja zidentyfikowanych strat.